ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Projekty školy

Projekt (název, registrační číslo): 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002249

VÝŠE PODPORY – 722 762,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

- Personální podpora

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání

- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent ZŠ/MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním/mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům/dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ/MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy/mateřské školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol/mateřských škol.