ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Základní informace

Škola Budislav (1.63 MB)

 • Vyučujeme podle nového Školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Budislav, Č.j.: 98/2022.
 • Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti.
 • Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře děti, rodiče i učitelé.

Klademe důraz na:

 • bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj osobnosti dětí
 • vzájemné respektování
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • rozvoj zvídavosti dětí
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání

Nabízíme:

 • rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • možnost slovního hodnocení v nižších ročnících
 • týmovou spolupráci dětí
 • velké množství zájmových kroužků
 • vlastivědné exkurze, výlety
 • školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti (besídky k Vánocům, Dni matek, vánoční a velikonoční dílny, dětský karneval)
 • účast rodičů na životě školy

Výhody malotřídní školy (léty ověřené):

 • ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole
 • vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka
 • v prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům jako je např. šikana.
 • neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování
 • při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům; učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium
 • škola je více otevřená vůči rodičům, veřejnosti; škola dobře spolupracuje s OÚ
 • škola dobře spolupracuje s MŠ; zájmové kroužky pro děti z MŠ vedené p.uč. ze ZŠ, návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak, mimoškolní akce

A co dál ?

Co bude s dětmi dál, až opustí budislavskou školu? Obstojí na 2. stupni?
Myslíme si, že naši žáci znají a umějí vše, co mají znát a umět. Většina z nich je úspěšná i po přechodu na 2.stupeň ZŠ. Naši žáci mají výborné výsledky i na osmiletém gymnáziu v Litomyšli.

Doufáme ale, že na naší škole mohou žáci získat naopak něco navíc - vědomí své vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měli by si vážit sebe sama i těch druhých, měli by s nimi umět komunikovat a spolupracovat. Měli by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat názor druhých, měli by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery.
Uvědomujeme si, že přechod na 2. stupeň může být pro některé žáky obtížný. Místo společného procvičování učiva zažijí mnozí poprvé v životě stres při zkoušení u tabule nebo úzkost při nečekané písemce. Věříme ale, že čím později to děti potká, tím lépe na to budou připraveny. Čím déle budou děti v bezpečném prostředí, tím snáze se pak vyrovnají s těžkostmi, které přijdou.